Products & Services
 

การบริหารทรัพยากรบุคคลเบื้องต้น สำหรับหัวหน้างาน / ผู้จัดการ
(Basic HR Management for Supervisor / Line Manager)

วิทยากร อาจารย์จำลักษณ์ ขุนพลแก้ว
(วิทยากร จากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ)

คำอธิบาย แนวคิดการบริหารจัดการยุคใหม่ มุ่งเน้นให้หัวหน้างาน หรือ Line Manager เป็นผู้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในการบริหารคน หน้าที่การบริหารทรัพยากรบุคคลไม่เป็นเพียงฝ่ายทรัพยากรบุคคลเท่านั้น องค์กรยุคใหม่เน้นให้หัวหน้างาน Line Manager มีความรู้ แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อให้เกิดความผาสุขในองค์กร เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารคนไม่ว่าจะเป็นด้านการสรรหาคัดเลือกพนักงาน การบริหารค่าตอบแทน การฝึกอบรมและพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามทิศทางขององค์กร อีกทั้งยังช่วยลดปัญหาขององค์กรเกี่ยวกับคน ขวัญกำลังใจในการทำงานของพนักงาน เนื่องจากระดับหัวหน้า Line Manager เข้าใจหลักการบริหารทรัพยากรบุคคล อันจะส่งผลต่อภาพรวมของการบริหารทรัพยากรบุคคล อย่างมีประสิทธิภาพทั้งองค์กรและเกิดปัญหาน้อยที่สุด

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของการบริหารทรัพยากรบุคคลยุคใหม่
2. เพื่อให้ทราบแนวทางแก้ไขปัญหา เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักการจัดการ ได้แก่ หลักการสรรหาว่าจ้าง ระบบค่าตอบแทน สวัสดิการ การฝึกอบรมและพัฒนา ประเมินผล ตลอดจนกฎหมายแรงงาน

คุณสมบัติผู้เข้ารับการสัมมนา
หัวหน้างาน ผู้จัดการจากฝ่ายต่าง ๆ

กำหนดการ

9.00 - 12.00 น.
13.00 - 16.00 น.
แนวคิดการบริหารทรัพยากรบุคคลยุคใหม่
บทบาทหัวหน้างาน Line Manager
ทำไม หัวหน้างาน Line Manager ต้องรู้ HRM
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
หลักการบริหารทรัพยากรบุคคล
กฎหมายแรงงานที่ควรทราบ
การสรรหาว่าจ้าง
กรณีศึกษาปัญหาที่หัวหน้างานพบบ่อย และแนวทางแก้ไข
การบริหารค่าจ้างและเงินเดือน
สรุป และ ถาม-ตอบ
แรงงานสัมพันธ์
การฝึกอบรมและพัฒนา

สมัคร/สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 02-736-3677


© Copyright 2007. Wisdomwide Co.,Ltd. All rights reserved.